• Řešení nehod

    Řešení nehod

    Škoda vzniklá provozem na pozemních komunikacích

    logo

Škoda vzniklá provozem na pozemních komunikacích

Nebude překvapivým sdělení, že při provozu na pozemních komunikacích může velmi snadno dojít k dopravní nehodě a k s tím spojenému vzniku škody. Zákonodárce s tímto naštěstí počítal a účastníkům provozu stanovil povinnost mít uzavřené pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, více známé jako tzv. povinné ručení. Jedná se o jednoduchý systém, který umožňuje osobám dotčeným dopravní nehodou se snadným způsobem domoci náhrady vzniklé škody.

Jaká škoda je nahrazována z povinného ručení?

Pokud je Vám při dopravní nehodě způsobena škoda, pojišťovna, s níž má viník uzavřenou pojistnou smlouvu, je povinna zaplatit či nahradit zejm.:

01

újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením,

02

účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete,

03

škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat,

04

ušlý zisk.

To vše, pokud poškozený svůj nárok uplatnil a prokázal a pokud ke škodné události došlo v době trvání pojištění odpovědnosti.

Kdo Vám s uplatněním náhrady škody může pomoci?

Jsem advokátem věnujícím se jednání s pojišťovnami o zaplacení nároků vyplývajících ze škody vzniklé z provozu na pozemních komunikacích a uplatňování takovýchto náhrad. Obrátíte-li se na mě, přihlásím u příslušné pojišťovny Váš nárok, tento budu za Vaší asistence prokazovat a prosazovat tak, aby pojistné plnění plně nahradilo vzniklou újmu.

Kolik Vás to bude stát?

Dalším nárokem, který je kryt pojištěním, jsou účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků výše uvedených. V případě škody spočívající v ublížení na zdraví nebo v usmrcení jsou tyto náklady nahrazovány vždy, v případě ostatních škod pak za situace, že věc není vyřízena ve lhůtě tří měsíců ode dne jejího oznámení pojišťovně, případně došlo-li k neoprávněnému odmítnutí anebo neoprávněnému krácení pojistného plnění pojistitelem. To znamená, že dojde-li ke vzniku újmy na zdraví, poskytnutí právní služby se Vás finančně nikterak nedotkne, neboť úhradu mé odměny provede pojišťovna. U ostatních nároků je odměna odvislá od individuální domluvy.

Co se škodou způsobenou řidičem nepojištěného vozidla?

Došlo-li ke vzniku újmy řidičem nepojištěného vozidla, na náhradu vzniklé újmy to nebude mít vliv, neboť v takovém případě bude tato nahrazena prostřednictvím České kanceláře pojistitelů.

Kde nabízenou službu poskytuji

Vše můžeme vyřešit online prostřednictvím emailu. Budete-li chtít, samozřejmě se můžeme setkat, a to zejm. v Mikulově, v Břeclavi či v Brně a v okolí těchto obcí, případně dle individuální domluvy.

 

Kdo Vám bude pomáhat

Jmenuji se
Vojtěch Mihalík a vykonávám advokacii.

Řeším problémy a snažím se o nápravu poškozených vztahů. Poskytuji právní služby a specializuji se mimo jiné na uplatnění a vymožení náhrady škody vzniklé při dopravní nehodě.

Více o mně, mých kolezích a mé kanceláři se dozvíte na webové stránce www.akmihalik.cz.